โอนแล้ววันนี้เงินชดเชยกรณีว่างงานรับเงิน70%ของเงินเดือนสูงสุด10,500บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 33 สำนักงานประกันสังคม เร่งอนุมัติสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันต

ผู้ประกันตนมาตรา 33 สำนักงานประกันสังคม เร่งอนุมัติสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิ ต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนใน 15 เดือนย้อนหลังก่อนวันที่ว่างงาน ซึ่งมีรายละเอียดต่างกันไปในแต่ละกรณี เช็คเงินที่จะได้รับได้ในเว็บประกันสังคมhttps://bit.ly/3AbJvWA

เงื่อนไขที่ประกันสังคมดูแล

ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย รับเงิน 50% ของค่าจ้าง (รายวัน) ไม่เกิน 90 วัน

ถูกเลิกจ้าง รับเงิน 70% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 200 วัน/ปีปฎิทิน

ลาออก-สิ้นสุดสัญญา รับเงิน 45% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน/ปีปฎิทิน

อัตรานี้บังคับใช้ 2 ปี มีผลตั้งแต่ 1 มี.ค.63 ถึง 28 ก.พ.65(ต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ใน 15 เดือนย้อนหลัง ก่อนวันที่ว่างงาน)

ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.65 กลับมาใช้ในอัตราเดิม

กรณีเลิกจ้าง จ่าย 50% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 180 วัน

กรณีลาออก จ่าย 30% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

ช่องทางการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน

1.เข้า website https://e-service.doe.go.th

2.กดปุ่มเข้าสู่ระบบ (เมนูด้านขวามือ)

3.เลือกบุคคลธรรมดา

4.กดปุ่มเข้าใช้งานระบบ/ลงทะเบียน

4.1 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนครั้งแรก ลงทะเบียน เพื่อให้ได้ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน / รหัสผ่าน เพื่อนำไปใช้ในการเข้าระบบครั้งถัดไป 4.2 สำหรับผู้ที่มี ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน / รหัสผ่าน และที่ได้ลงทะเบียนตามข้อ 1 แล้ว กดปุ่มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

5.เลือกเมนูขึ้นทะเบียน (สำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนก่อนหน้า), เลือกเมนูรายงานตัว (สำหรับผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนแล้ว)

หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน

1.แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)

2.หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้

3.หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)

4.หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยกรณีเป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

5.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารทหารไทย

ธนาคารธนชาต

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ลูกจ้างผู้ประกันตนว่างงานยังคงสามารถใช้สิทธิประกันสังคมในการรักษาพยาบาลต่อไปได้อีก 6 เดือน ซึ่งหลังจากนี้ในกรณีที่ยังไม่ได้เริ่มงานใหม่ ผู้ประกันตน สามารถขึ้นทะเบียนสมัครประกันสังคมในมาตรา 39 หรือมาตรา 40 ก็ได้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ