เผยเคาะประมูล“ระบบท่อส่งน้ำภาคตะวันออก”ไม่ลง-หวั่นภาคอุตฯสะเทือน

วันที่ 26 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีการประชุมคณะกรรมการค

วันที่ 26 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนในการจัดให้เช่า/บริหาร ระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2564 ที่กรมธนารักษ์ โดยมีนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในการประชุมนั้น เป็นที่น่าสังเกตว่า การคัดเลือกเอกชนในการจัดให้เช่า/บริหาร ระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกหรือไม่ เนื่องจากการประชุมในวันดังกล่าวนั้น ดำเนินการด้วยวิธีการคัดเลือก โดยเชิญผู้มีคุณสมบัติอย่างน้อย 3 รายให้ยื่นข้อเสนอ แต่กลับไม่สามารถหาข้อยุติได้ว่า สุดท้ายแล้วบริษัทใดที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการในเรื่องของระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก จนต้องยกเลิกการคัดเลือกในวันดังกล่าวออกไปก่อน ทั้งๆ ที่สัญญาเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค.66 โดยกรมธนารักษ์จะต้องดำเนินการเพื่อให้มีการคัดเลือกหาผู้เช่าหรือบริหารโครงการต่อไปก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 3 ปี เพราะเรื่องระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกนั้น ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกนั้น เมื่อวันที่ 12 ก.ย.35 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ การประปาส่วนภูมิภาค จัดตั้งบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด หรือ EASTWATER เพื่อรับผิดชอบในการพัฒนาและจัดการระบบท่อส่งน้ำดิบสายหลักเพื่อจำหน่ายน้ำดิบเพียงหน่วยงานเดียวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย โดยมีการประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้ถือหุ้น 100 % รับผิดชอบในพื้นที่ 7 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด อย่างไรก็ตาม นอกจากมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการระบบท่อส่งน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น้ำแล้ว ยังเป็นที่ปรึกษา/ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำสะอาด ตลอดจนระบบท่อส่ง/จ่ายน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งการรับตรวจซ่อม ซื้อ และขายอุปกรณ์และวัสดุเกี่ยวกับการส่งน้ำทุกชนิด ให้คำปรึกษาในการซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำ เครื่องมือ และเครื่องจักรต่างๆ อีกด้วย โดยมีการลงนามในสัญญาการบริหารและการดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกจากกระทรวงการคลัง มีระยะเวลาของสัญญา 30 ปี เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.36อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 18 พ.ย.39 กระทรวงพาณิชย์ อนุมัติให้บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนภายใต้ชื่อ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) ก่อนที่ในเดือนมิ.ย.-ก.ค.40 จะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทแก่นักลงทุนทั่วไป และจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสัดส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้นคือ การประปาส่วนภูมิภาค 44%, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 5%, ประชาชนทั่วไป 51% โดยในวันที่ 28 ก.ค.40 ได้เปิดการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก ใช้ชื่อบนกระดานตลาดหลักทรัพย์ว่า EASTW อยู่ในหมวดอื่นๆ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow