ก.วัฒนธรรมรั้งอันดับ8ด้านคุณธรรมและโปร่งใส

วธ.เผยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ภาพรวมติดอันดับ 8 จาก 21 หน่วยงาน ส่วนหน่วยงานภายใน 3

วธ.เผยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ภาพรวมติดอันดับ 8 จาก 21 หน่วยงาน ส่วนหน่วยงานภายใน 3 อันดับแรก กรมการศาสนา สป.วธ. และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม (วธ. ) รับทราบข้อมูลทางสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผลปรากฏว่าในภาพรวมระดับกระทรวง (จากกลุ่มกระทรวงสังกัดของหน่วยงานภาครัฐ 21 หน่วยงาน) วธ.อยู่ในอันดับที่ 8 มีผลคะแนนเฉลี่ย 93.40 คะแนน อยู่ในอันดับดีกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่อยู่ในอันดับที่ 10 โดยมีผลคะแนนเฉลี่ย 85.46 คะแนนปลัดก.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ในส่วนของหน่วยงานภายในสังกัดวธ. ภาพรวมมีคะแนนประเมินเพิ่มขึ้นทุกหน่วยงาน เป็นต้นแบบระดับ AA ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ได้จำนวน 5 หน่วยงาน ซึ่งจะได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากสำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้ อันดับที่ 1 กรมการศาสนา ได้คะแนน 96.90 คะแนน อันดับที่ 2 สำนักงานปลัด วธ. 96.09 คะแนน อันดับที่ 3 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ 95.71 คะแนน อันดับที่ 4 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 95.57 คะแนน และอันดับที่ 5 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 95.06 คะแนน ทั้งนี้ วธ.มีเป้าหมายให้ทุกส่วนราชการในสังกัด พัฒนาการดำเนินงานและยกระดับผลการประเมิน ITA ในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมคัดเลือกบุคคลคุณธรรม สป.วธ.และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละด้านมีดังนี้ 1. ด้านพอเพียง ได้แก่ นางสาวบรรพตี ไวยกาญจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2. ด้านวินัย ได้แก่ นายมานัด สัตตัง พนักงานขับรถยนต์ กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 3. ด้านสุจริต ได้แก่ นางสาวอัมพร ต้องชลวน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน และ 4. ด้านจิตอาสา ได้แก่ นางสาววัชนี พุ่มโมรี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow