ประเพณีรับ-ส่งตายายปีนี้วัดในจ.สุราษฎร์ธานีจัดในรูปแบบวิถีใหม่ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

วันนี้(22 ก.ย.64) ที่วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พุทธศาสนิกชนในเขตพื

วันนี้(22 ก.ย.64) ที่วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พุทธศาสนิกชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงวัดพัฒนาราม นำปิ่นโตบรรจุอาหารคาวหวาน เดินทางมาร่วมทำบุญในประเพณีรับตายายค่อนข้างบางตา เนื่องจากปีนี้ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยทางวัดได้วางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด มีการตั้งจุดวัดอุณภูมิร่างกาย จุดล้างมือ และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและบุคคลคนใกล้เคียง ซึ่งเป็นไปตามประกาศของเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการการจัดกิจกรรมประเพณีรับ – ส่ง ตายาย ทำบุญวันสารทเดือนสิบของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้ออกมาตรการ 9 ข้อ ในการป้องกันและควบคุมโรค คือ 1. ให้วัดทุกวัดที่จัดงานประเพณีรับ – ส่งตายาย ดำเนินการขออนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาต 2. จัดให้มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริเวณทางเข้าตามความเหมาะสม พร้อมจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล ไว้บริเวณทางเข้า-ทางออก 3. ให้วัดและคณะกรรมการชุมชนร่วมกันกำหนดวิธีการ ขั้นตอน ในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้ใช้ระยะเวลากระชับที่สุด 4. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม 5. งดรับประทานอาหารร่วมวงภายในวัด เว้นแต่เป็นอาหารกล่อง หรือนำกลับไปทานที่อื่นได้ 6. ให้วัดจัดที่นั่งเป็นเก้าอี้เว้นระยะห่างระหว่างแถว 1 – 2 เมตร 7. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลีกเสี่ยงการใช้มือสัมผัสร่วมกับผู้อื่น 8. ให้ตั้งร้านเปรตได้แตไม่ให้มีกิจกรรมชิงเปรต 9. ให้วัดทุกวัดปฏิบัติตามคำสั่ง/ประกาศของอำเภอ จังหวัด และมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยพระครูพิศาลพัฒนานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม และเจ้าคณะตำบลบางกุ้ง กล่าวว่า ในช่วงประเพณีรับส่งตายาย คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเจ้าคณะจังหวัดฯ ได้ออกคำสั่งให้ทุกวัดปฏิบัติตามมาตรการและกฎระเบียบด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในวันนี้ทางวัดพัฒนารามได้มีการจัดพิธีรับตายายในรูปแบบวิถีใหม่ ภายใต้กฎระเบียบด้านสาธารณสุขตามที่ได้ขออนุญาตไว้ และได้ปรับเปลี่ยนให้พระสงฆ์นำอาหารที่ญาติโยมนำมาถวาย ใส่ลงในบาตรแล้วนำมาฉันที่กุฏิ ไม่ฉันรวมกุล่มกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow