นักเรียนรร.ตชด.บุญธรรม–บุญพริ้งจ.อุตรดิตถ์วันนี้มีคุณภาพ

บทความ: นักเรียน รร.ตชด.บุญธรรม–บุญพริ้ง จ.อุตรดิตถ์ วันนี้มีคุณภาพ รู้จัดการผลิต การขายและการออมเมื

บทความ: นักเรียน รร.ตชด.บุญธรรม–บุญพริ้ง จ.อุตรดิตถ์ วันนี้มีคุณภาพ รู้จัดการผลิต การขายและการออมเมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม–บุญพริ้ง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมกับทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ประกอบด้วย การสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามพระราชดำริ กิจกรรมห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม ผลิตภัณฑ์ชุมชน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ การตัดผมชาย ผลิตหน้ากากผ้า และการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ ปลูกพืชผัก ไม้ผล ปศุสัตว์ และการประมงโอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท เรื่องการประกอบอาชีพ ในช่วงเหตุการณ์การระบาดของโควิด-19 ทรงแนะนำให้ปลูกพืชแบบผสมผสานหลากหลาย และให้มีงานที่เสริมรายได้ เช่น การแปรรูป การทำหัตถกรรมต่างๆ ส่วนเรื่องการเรียนการสอนให้เพิ่มการอ่านการเขียน และให้ครูไปตรวจเยี่ยม เรื่องสุขภาพอนามัยเป็นเรื่องที่สำคัญ ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาด เรื่องห้องสมุดภายในโรงเรียน ให้ชาวบ้านหรือผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วยสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีการจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดาร ที่มุ่งให้โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ชุมชน มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น และจัดกิจกรรมการสอนเด็กในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิต โดยจัดรูปแบบเป็นฐานเรียนรู้ 11 ฐานเรียนรู้ เช่น ฐานเรียนรู้การปลูกผักปลอดสาร ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ ฐานเรียนรู้โครงการส่งเสริมสหกรณ์ ฐานเรียนรู้การผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ ฐานเรียนรู้การผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก ฐานเรียนรู้การขยายพันธุ์และปลูกหญ้าแฝก ฐานเรียนรู้การปลูกไม้ผล ฐานเรียนรู้การปลูกสมุนไพร ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุก ฐานเรียนรู้การเลี้ยงกบ ฐานเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าสำหรับการดำเนินงานยึดภูมิสังคมและสภาพแวดล้อมมาเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงาน เช่น การประกอบอาชีพตามสภาพแวดล้อม ลดการพึ่งพาทรัพยากรจากภายนอก ด้วยการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เอง นำผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมฐานการเรียนรู้มาประกอบอาหารเลี้ยงเด็กนักเรียนในโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งพบว่ามีผลผลิตเพียงพอสำหรับการบริโภคของเด็กนักเรียนตลอดมาดาบตำรวจหญิง นัทชนันท์ พลอาจ ครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน ตชด. บุญธรรม-บุญพริ้ง เผยว่า ทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมใน 3 กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานให้แก่เด็กนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมร้านค้า และกิจกรรมการเกษตร โดยให้เด็กนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้เรียนรู้จากโรงเรียน แล้วนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้าน นำผลผลิตมาจำหน่ายให้แก่สหกรณ์นักเรียนโดยสหกรณ์จะนำสินค้าเหล่านั้นไปจำหน่ายแก่ผู้ปกครองเด็ก และนำไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน รายได้ส่วนนี้จะมอบให้แก่เด็กนักเรียนตามระบบสหกรณ์ฯ ต่อไป“เด็กนักเรียนที่นี่จะช่วยผู้ปกครองในการประกอบอาชีพ มีผลผลิตอะไรที่บ้านก็จะนำมาขายให้แก่สหกรณ์นักเรียน เมื่อได้เงินก็จะเอามาออมกับสหกรณ์ เด็กมีวินัยในเรื่องการออมมาก บางรายพ่อแม่ให้เงินมาซื้อขนมที่โรงเรียนก็จะแบ่งออมส่วนหนึ่ง เนื่องจากโรงเรียนจะเน้นการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกและลงมือปฏิบัติจริงเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้ว นอกจากจะมีความรู้ทางด้านวิชาการแล้วก็จะยังมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพเป็นพื้นฐานติดตัวออกไปด้วย โดยเฉพาะเรื่องการประกอบอาชีพด้านการเกษตร การขาย และการออม” ดาบตำรวจหญิง นัทชนันท์ พลอาจ กล่าวทางด้านเด็กหญิง พรพรรณ วุฒิสูง สมาชิกสหกรณ์นักเรียนกล่าวว่า สหกรณ์มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น การทำบัญชีครัวเรือน บัญชีรายรับรายจ่าย ทำให้นักเรียนรู้จักรายรับรายจ่ายของตัวเองและในครอบครัว “ที่โรงเรียนมีกิจกรรมการออมหน้าเสาธงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ส่วนผักที่ปลูกที่บ้านจะเก็บมาฝากขายในสหกรณ์โรงเรียนเมื่อสหกรณ์ขายได้จะมอบเงินให้แก่เด็กนักเรียน เอาไปซื้อขนมกินไม่ต้องขอพ่อแม่”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ