"ร้อยเอ็ด"ประกาศมาตรการสู้โรคโควิด19ฉบับล่าสุด​ปิดสถานที่เสี่ยงแพร่โรค​งานประเพณี-กีฬาชกมวย-ใช้สถานศึกษาได้​แต่ต้องคุมเข้ม

จังหวัดร้อยเอ็ดประกาศมาตรการสู้โรคโควิด19ฉบับล่าสุดที่41ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคงานประเพณีจัดได

จังหวัดร้อยเอ็ดประกาศมาตรการสู้โรคโควิด19ฉบับล่าสุดที่41ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคงานประเพณีจัดได้เปิดเข้าชมกีฬาชกมวยใช้สถานศึกษาได้ต้องคุมเข้มตามมาตรการนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 41ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)มีคำสั่งเรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดโดยกำหนดให้พื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ควบคุมต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคของ ศบค. กำหนดอาทิ​การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคได้แก่สถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์คาราโอเกะสนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามกัดปลา​ สวนน้ำ โต๊ะสนุ๊กเกอร์ บิลเลียดและมีมาตรการดำเนินกิจการ หรือกิจกรรม ภายใต้เงื่อนไข ที่กำหนด ดังนี้ เช่นห้ามการจัดกิจกรรมและการจัดประชุม มีจำนวนรวมกันมากกว่า 200 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอกิจกรรมรวมคนที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 400 คน ให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ร้านอาหารและเครื่องดื่มให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติโดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และอาจจัดให้มีการแสดงดนตรีโดยมีผู้แสดงไม่เกิน 5 คน ต้องมีการเว้นระยะห่าง และงดการติดต่อสัมผัสกับผู้ใช้บริการมาตรการนี้ให้ใช้บังคับกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า คอมมูนิดี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วยนอกจากนี้การจัดงานประเพณีทางสังคม งานบุญ หรือการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ขอความร่วมมือการจัดงานประเพณีทางสังคม ภายใต้มาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนด หากมีผู้ร่วมงานจำนวนมากกว่า 200 คน ให้ขออนุญาตต่อนายอำภอท้องที่นั้น​ กรณีจัดงานประเพณีทางสังคม งานบุญ หรือการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนมากกว่า 400 คนให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด6.การไช้อาคาร หรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั้น​ การใช้อาคาร หรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบหรือการทำกิจกรรมใด ๆ ให้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดรวมถึงมาตรการการใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการแข่งขันกีฬา​ กรณีประเภทกีฬาในร่มและประเภทกลางแจ้งสามารถจัดการแข่งข้นได้โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุสนามและผู้เข้าชมในสนามต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานการตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นลบ และต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีพาและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างเคร่งครัดกีพาชกมวย หากจัดการแข่งขันในร่มห้ามมีผู้เข้าชมในสนาม แต่หากจัดการแข่งขันกลางแจ้งให้มีผู้เข้าชมได้ แต่ไม่เกิน 200 คนและยังมีมาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างในพื้นที่จังหวััดร้อยเอ็ด​ ทั้งนี้ให้นายจ้างที่มีแรงงานด่างด้าวในกำกับดูแลที่มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด หรือนำแรงงานต่างด้าวมาปฏิบัติงานในจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ไปทำงานข้ามจังหวัด หรือเดินทางเพื่อกลับที่ตั้งสำนักงานนอกเขตจังหวัดได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดและอื่นๆโดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดมาตรการให้ปฏิบัติตนตามขั้นตอน ได้แก่1.เมื่อเดินทางเข้าพื้นที่ ให้รายงานตัวต่อ เจ้าหน้าที่2.ลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น ของจังหวัดร้อยเอ็ด3.ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดร้อยเอ็ด ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม4.มีผลตรวจหาเชื้อโควิด 19 เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง โดยวิธี RT-PCR​5.กรณีติดเชื้อโควิด 19 และรักษาหายแล้วไม่เกิน 90 วัน6.มีผลตรวจเชื้อโควิด 19 จาก Antigen Test Kit (ATK) เป็นลบ​ หากมีอย่างหนึ่งอย่างใด ตาม 3 4 5 6 ให้กักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด7.หากผู้ที่เดินทางเข้ามาไม่สามารถแสดงเอกสารหรือหลักฐาน ตาม 3 4 5 6ให้กักตัวอย่างน้อย 14 วันสำหรับผู้เดินทางจากจังหวัดอื่นๆ (นอกจาก 23 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด)เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ปฏิบัติตนตามขั้นตอน ดังนี้1. เมื่อเดินทางเข้าพื้นที่ ให้รายงานตัวต่อ เจ้าหน้าที่2.ลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น ของจังหวัดร้อยเอ็ด3. ให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ