เปิดสมัครวิทยากรทั่วไทยร่วมสร้างนวัตกรรมนิวนอร์มอลสู่การเรียนรู้วิถีใหม่ศาสตร์พระราชายั่งยืน

ศูนย์คุณธรรม เปิดเวทีคัดเลือกวิทยากรมืออาชีพ สู่โครงการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม Sustainability c M

ศูนย์คุณธรรม เปิดเวทีคัดเลือกวิทยากรมืออาชีพ สู่โครงการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม Sustainability c Moral “ตามรอยพระราชา” สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากศาสตร์พระราชา วิถีนิวนอร์มอล ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ระบบออนไลน์ พร้อมลงพื้นที่เรียนรู้และสัมผัสหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมศักยภาพและต่อยอดสู่เวทีวิทยากรระดับประเทศ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมดี ในฐานะองค์กรภาคี ร่วมกันจัดโครงการพัฒนากระบวนการให้ความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพวิทยากร และปราชญ์ชาวบ้านในแหล่งเรียนรู้อีกทั้งเกิดการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมศาสตร์พระราชา จาก 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้รวมถึงผู้บริหารองค์กรภาคีต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกัน พร้อมกับการเชื่อมโยง Sustainable Development Goals เป้าหมายความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สากลเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโลกได้

โครงการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม Sustainability c Moral “ตามรอยพระราชา” สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมแบบไฮบริด ออนไลน์อินเตอร์แอคทีฟ 2 วัน และลงพื้นที่ทำกิจกรรม 1 วัน โดยกิจกรรมช่วงที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom และ Concept Board / Interactive training สอดแทรกคุณธรรม 4 ประการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม บรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณธรรม” สู่นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสริมทัพหลักสูตรคุณธรรม โดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และประธานมูลนิธิธรรมดี อัดแน่นความรู้กับกิจกรรมเวิร์กชอป “4 Moral Principles คุณธรรม 4 ประการ” โดย อาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรประจำหลักสูตร พร้อม commentator ที่จะร่วมกันปั้นสุดยอดวิทยากรวิถีใหม่ยุค 5G สู่เวทีระดับประเทศ

สำหรับ กิจกรรมในช่วงที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งวิทยากรผู้เข้าอบรมจะได้สัมผัสกระบวนการเรียนรู้ ที่สามารถตอบสนองกับความท้าทายต่างๆ ด้วยบอร์ดเกม และลงพื้นที่เดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้กับประชาชนคนไทย เพื่อน้อมนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ New Normal ต่อยอดโมเดลเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วิทยากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/3nrxmu5 ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 และจะประกาศผลผ่านทาง Facebook ตามรอยพระราชา – The King’s Journal ในวันที่ 24 กันยายน 2564 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.084-953-8361 (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow