กาฬสินธุ์รับมอบเงินพระราชทานจัดเป็นโรงพยาบาลสนามสถานที่กักตัวในสถานศึกษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อใ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัว เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุม 80 พรรษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีรับเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นและมีการระบาดไปทั่วประเทศ ส่งผลให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามในแต่ละพื้นที่ ที่ทำการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ไม่เพียงพอ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนและสังคม โดยปรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 28 แห่ง ประกอบด้วย สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 20 แห่ง และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จำนวน 8 แห่ง รวมจำนวน 949 เตียง เป็นเงินพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 2,342,460 บาท เพื่อให้สถานศึกษาดังกล่าว นำเงินไปใช้ชำระเป็นค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซมปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อใช้ในการจัด การเรียนการสอนต่อไปทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ ช่วยเหลือสถานศึกษาในครั้งนี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ