สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯพระราชทานโล่และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่12ศิลปินแห่งชาติปี2563

วันที่ 8 ก.ย.64 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 09.15 น. เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระว

วันที่ 8 ก.ย.64 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 09.15 น. เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นำศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 จำนวน 12 คน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติตามลำดับดังนี้1.สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4 คน ได้แก่1.1ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี (จิตรกรรม)1.2นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ(จิตรกรรม – สื่อผสม)​1.3นายประภากร วทานยกุล(สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)1.4นายสำเริง แดงแนวน้อย(ประณีตศิลป์ – แกะสลักไม้)2.สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่2.1นายเอนก นาวิกมูล​2.2 นางสาวอรสม สุทธิสาคร 3.สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6 คน ได้แก่3.1นายประทีป สุขโสภา (เพลงพื้นบ้าน)3.2นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (นาฏศิลป์ – โขน) ​3.3นายปี๊บ คงลายทอง (ดนตรีไทย)3.4นางสุดา ชื่นบาน (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง)​​3.5นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง)3.6นายปง อัศวินิกุล (ผู้กำกับระบบเสียง – สร้างสรรค์ และบันทึกเสียงภาพยนตร์)โอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 ทั้ง 12 คน คณะผู้เข้าเฝ้าฯ และมีพระราชปฏิสันถารกับศิลปินแห่งชาติรวมทั้งคณะผู้เข้าเฝ้าฯ ตามพระราชอัธยาศัยสำหรับ ศิลปินแห่งชาตินอกจากจะได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแล้ว ยังจะได้รับสวัสดิการได้แก่ เงินค่าตอบแทน เดือนละ 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม เว้นแต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปีงบประมาณ ค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท ต่อครั้ง ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครั้ง และกรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ รายละ 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 150,000 บาท เป็นต้นขอขอบคุณรูปภาพจากเฟซบุ๊ก เรามีในหลวง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ