องคมนตรีและคณะฯติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ

องคมนตรี ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ ครั

องคมนตรี ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564วันที่ 8 กันยายน 2564 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่โดยมีระเบียบวาระการประชุม คือ การสรุปสถานะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 54 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่พระราชทานพระราชดำริโดยตรง จำนวน 19 โครงการ และโครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ฎีกา) จำนวน 35 โครงการ จากการติดตามและขับเคลื่อนโครงการของคณะกรรมการฯ ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ภาคเหนือ ทำให้สามารถขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการแล้ว จำนวน 27 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 15 โครงการ อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองเสาฯ จังหวัดเชียงราย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคลองไม้แดงบ้านท่าไผ่พร้อมระบบส่งน้ำฯ จังหวัดตาก โครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านฯ จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ รวมถึงโครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 27 โครงการนอกจากนี้ที่ประชุมได้สรุปสถานะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 44 โครงการ ซึ่งในปัจจุบันมีสถานะการดำเนินงาน แบ่งได้เป็น โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและดำเนินการแล้ว จำนวน 10 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยใหญ่ฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำฯ จังหวัดพะเยา โครงการขุดลอกแก้มลิงดอนยาวพร้อมอาคารประกอบฯ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ รวมถึงโครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 28 โครงการทั้งนี้ องคมนตรี และคณะฯ ได้ร่วมกันพิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 27 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่มีความพร้อมเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2565 และโครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รวมถึงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 8 โครงการ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการฯ สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สุขกับราษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างยั่งยืนสืบไปกองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ