พอช.-กอช.ถกหนุนสมาชิกสหกรณ์ออมเงินบำนาญใช้ยามเกษียณลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

พอช.-กอช. ถกหนุนสมาชิกสหกรณ์ ออมเงินบำนาญใช้ยามเกษียณ หวังลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จ่อนัดองค์กรชุมชนล

พอช.-กอช. ถกหนุนสมาชิกสหกรณ์ ออมเงินบำนาญใช้ยามเกษียณ หวังลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จ่อนัดองค์กรชุมชนลงรายละเอียด 20 ต.ค.นี้ เดินหน้าเต็มสูบวันที่ 5 ต.ค.64 ที่อาคาร SM ถ.พหลโยธิน ห้องประชุมชั้น 18 สำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ นายสยาม นนท์คำจันทร์ โฆษกสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (5 ต.ค.64) ตนพร้อมนางมาลินี แท่งทอง ชำนาญการพัฒนา นายณณงค์ กิตติขจรกกกุล ชำนาญการพัฒนา นายเอก รักสุวชน ชำนาญการเทคโนโลยี ร่วมหารือกับนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ นางสาวปราณี ธนิตกิตติกุล ผอ.กลุ่มงานวางแผนการตลาดและส่งเสริมการออม โดยหารือถึงความร่วมมือระหว่าง พอช.กับ กอช.ในการส่งเสริมการออมของสมาชิกในสถาบันการเงินที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนส่งเสริมอยู่ในปัจจุบันและเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายเงินบำนาญ และให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิก ที่สถาบันส่งเสริมองค์กรการเงินชุมชน เช่น สหกรณ์เคหสถาน 400 แห่ง กลุ่มออมทรัพย์ 900 แห่ง ซึ่งจะมีการนำไปหารือกับองค์กรต่างๆที่พอช.ส่งเสริมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือของชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงในอนาคต โดยในวันที่ 20 ต.ค.64 จะมีการหารือกับองค์กรชุมชนเพื่อดำเนินการทำงานร่วมกันต่อไปทั้งนี้ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นกองทุนการออมภาคสมัครใจ ที่รัฐจัดให้กับแรงงานนอกระบบที่ไม่มีสวัสดิการอื่นใดรองรับ ได้มีบำเหน็จบำนาญในยามเกษียณเหมือนแรงงานในระบบจากเงินออมสะสม และเงินที่รัฐสมทบเพิ่มตามช่วงอายุของสมาชิก โดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตของประชากร ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มุ่งเน้นด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างความมั่นคงของผู้สูงอายุให้มีรายได้ที่พอเพียงจนถึงวัยเกษียณ ยกระดับศักยภาพของประเทศ พัฒนาคนในหลากหลายมิติ เพิ่มศักยภาพให้เกิดความตระหนัก เพิ่มความรู้เรื่องการออมเงิน เพื่อความมั่นคงในวัยเกษียณเป็นปัจจัยของความสำเร็จและเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ