โปรดเกล้าฯพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร41นาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรพระบาทสมเด็จ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตรอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จํานวน 41 นาย1. ว่าที่พันเอก วรชิน เยาวรัตน์ เป็น พันเอก2. ว่าที่พันเอก เจริญ สิวะทรัพย์ทวี เป็น พันเอก3. ว่าที่พันโท ณรงวิทย์ ท้าววังใน เป็น พันโท4. ว่าที่พันโท อุกฤษฏ์ เหลืองพยุง เป็น พันโท5. ว่าที่พันโท ภัทรพล กตัญญู เป็น พันโท6. ว่าที่พันโท ธนวัฒน์ รักพ่อ เป็น พันโท7. ว่าที่พันตรี วัฒนา อุดมสุดารักษ์ เป็น พันตรี8. ว่าที่พันตรี ทรงพล ศรีคง เป็น พันตรี9. ว่าที่พันตรี ไกรวิชญ์ ดอกเรือนคำ เป็น พันตรี10. ว่าที่พันตรี ชิษณุพงษ์ อิ้มอนงค์ เป็น พันตรี11. ว่าที่พันตรี ชวลิต มะกรูดอินทร์ เป็น พันตรี12. ว่าที่พันตรี สินพร พันธ์สวัสดิ์ เป็น พันตรี13. ว่าที่พันตรี โชค พูลละเอียด เป็น พันตรี14. ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ หันไชยุงวา เป็น พันตรี15. ว่าที่พันตรี กีรติ เอี่ยมดารา เป็น พันตรี16. ว่าที่พันตรี ทศพล ไทยเย็น เป็น พันตรี17. ว่าที่พันตรีหญิง คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง18. ว่าที่ร้อยเอก พลวัฒน์ นิธิชัย เป็น ร้อยเอก19. ว่าที่ร้อยเอก พงศ์ภัค ดอกพิกุล เป็น ร้อยเอก20. ว่าที่ร้อยเอก ธวัชชัย คุ้มชนม์ เป็น ร้อยเอก21. ว่าที่ร้อยเอก สุเทพ คงแก้ว เป็น ร้อยเอก22. ว่าที่ร้อยเอกหญิง เพลินพิศ สาไชยันต์ เป็น ร้อยเอกหญิง23. ว่าที่ร้อยเอกหญิง อภิรดี เพียงสุวรรณ เป็น ร้อยเอกหญิง24. ว่าที่ร้อยโท ดนัย ใจแปง เป็น ร้อยโท25. ว่าที่ร้อยโท ณรงศักดิ์ ศรีพล เป็น ร้อยโท26. ว่าที่ร้อยโทหญิง ธัญญะรัตน์ วรมานิน เป็น ร้อยโทหญิง27. ว่าที่ร้อยตรี สมนึก เจริญหลาย เป็น ร้อยตรี28. ว่าที่ร้อยตรี เฉลิม พัชรพงษ์ เป็น ร้อยตรี29. ว่าที่ร้อยตรี มนัส จันตะเภา เป็น ร้อยตรี30. ว่าที่ร้อยตรี รัตนา เกษดี เป็น ร้อยตรี31. ว่าที่ร้อยตรี ธงชัย ภักดีบัณฑิต เป็น ร้อยตรี32. ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์ ทัพนาค เป็น ร้อยตรี33. ว่าที่ร้อยตรี ธนาการ เมวงษา เป็น ร้อยตรี34. ว่าที่ร้อยตรี อรัญชัย มณีศรี เป็น ร้อยตรี35. ว่าที่ร้อยตรี ชาติปรีชา สมบัติเจริญ เป็น ร้อยตรี36. ว่าที่ร้อยตรี อดุล อ่อนตา เป็น ร้อยตรี37. ว่าที่ร้อยตรี คำพุฒ สะเดาว์ เป็น ร้อยตรี38. ว่าที่ร้อยตรี พรสวรรค์ ธรรมธุระ เป็น ร้อยตร39. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ ศักดา เป็น ร้อยตรี40. ว่าที่ร้อยตรี วิชัย แก้วเชื่อม เป็น ร้อยตรี41. ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาวดี เรียงเงิน เป็น ร้อยตรีหญิงทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำบที่ 11 ลำดับที่ 18 ถึงลำดับที่ 20 ลำดับที่ 24 ถึงลำดับที่ 25 ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 12 ถึงลำดับที่ 16 ลำดับที่ 21 ถึงลำดับที่ 23 ลำดับที่ 26 ถึงลำดับที่ 41 ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2564 และลำดับที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2564ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ