สกก.ย่านตาขาวเปิดประชุมใหญ่ฯตั้งเป้าปี66พัฒนาสู่สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด ประชุมใหญ่สามัญฯ แบบ New Normal คืนกำไรสมาชิก ตั้งเป้าสหกรณ์ดีเด่นแห่ง

สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด ประชุมใหญ่สามัญฯ แบบ New Normal คืนกำไรสมาชิก ตั้งเป้าสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ (ครั้งที่ 2) ภายในปี 2566เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 ที่ตลาดกลางยางพาราสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด สาขาทุ่งค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวอุไรรัตน์ พรหมหนู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ร่วมพบปะในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด มีผู้แทนสมาชิก 100 คน เข้าร่วมประชุมโดยเว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) จังหวัดตรัง โดยมีนายอนันต์ ทับอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และทีมงาน ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำในการประชุมให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์นายนิด จันทร์พุ่ม ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเขาขาว จํากัด เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานสหกรณ์ฯในปีที่ผ่านมา มีสมาชิก 5,456 คน ทุนดำเนินงาน 1,217 ล้านบาท ให้สินเชื่อแก่สมาชิก 655.64 ล้านบาท จัดหาสินค้ามาจำหน่าย (ปุ๋ย,วัสดุการเกษตร,น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น,ก๊าซ LPG,สินค้าร้านสะดวกซื้อ,สินค้าทั่วไป) 429.74 ล้านบาท ธุรกิจรวบรวมผลผลิตยางพารา (ยางแผ่นรมควัน,แผ่นดิบ,รมควันอัดก้อน,น้ำยางสด) 397.68 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ อาทิเช่น ธุรกิจส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมาชิก,ค่าเช่าตลาดกลางและโกดังเพื่อเก็บปุ๋ยและอาหารสัตว์,ตัวแทนบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว สหกรณ์มีกำไรสุทธิ 19.36 ล้านบาท ซึ่งได้จัดสรรตามที่ข้อบังคับกำหนด จัดสรรเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้สมาชิก 79.07% เป็นที่พึงพอใจของสมาชิกด้านนางสาวอุไรรัตน์ พรหมหนู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวว่าสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2514 โดยการควบสหกรณ์หาทุนเดิม 10 สหกรณ์ มีสมาชิกแรกตั้ง 129 คน เริ่มดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน สหกรณ์ฯได้เจริญก้าวหน้าตามลำดับ ถึงแม้บางครั้งจะมีภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ก็ไม่มีผลกระทบในทางลบกับสหกรณ์ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความร่วมมือ ร่วมใจ ของสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น 975,383,421.06 บาท และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 956,017,927.09 บาท จึงมีกำไรสุทธิ 19,365,493.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.03 ของยอดขาย/บริการ กำไรเฉลี่ยต่อสมาชิก 3,599.39 บาท มีเงินออมต่อสมาชิก 193,377.75 บาท และมีหนี้สินต่อสมาชิก 136,234.18 บาท สัดส่วนเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกมากกว่าหนี้สินเฉลี่ยต่อสมาชิก สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้า เจ้าของเป็นทั้งผู้บริหาร ผู้ใช้บริการ ผู้รับประโยชน์ เป็นที่พึ่งพาของสมาชิกสหกรณ์ตลอดมา และขอขอบคุณมายังสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ช่วยกันทำให้กิจการของสหกรณ์เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสหกรณ์ ที่ได้นำหลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์ หลักธรรมาภิบาล และยึดหลักกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ มาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ ในรอบปีสหกรณ์ฯออกมาตรการช่วยเหลือสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นสถาบันการเงิน ที่มีความเจริญ รุ่งเรือง มั่นคง เข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเมืองสหกรณ์และเตรียมพร้อมรับการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ (ครั้งที่ 2) ในปี 2566 ต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ