ปชป.ยื่นประธานสภาฯแก้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้ส.ส.ช่วยผู้สมัครอบต.ในนามพรรคได้

วันที่ 18 ต.ค.64 ที่รัฐสภา นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่า

วันที่ 18 ต.ค.64 ที่รัฐสภา นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเสนอแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นว่า วันนี้ตน พร้อมด้วยนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค ได้นำร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 34 เพื่อให้ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ดำเนินการใดๆ ที่มีผลต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวทั้งนี้การกระทำของบุคคลดังกล่าว ถ้าเป็นไปโดยมิชอบด้วยหน้าที่และอำนาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด โดยไม่สุจริตเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย มีอำนาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระทำนั้นได้ การแก้ไขกฎหมายนี้เป็นการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ฐานราก รวมถึงหลักปรัชญาการเมืองและการปกครองทั่วไปถือว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นเวทีสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน เป็นการสร้างให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ซึ่งจะมีผลให้การเมืองระดับประเทศมีความเข้มแข็งด้วย อันมีผลทำให้ประเทศชาติเจริญ ประชาชนมั่งคั่งดังเช่นนานาอารยะประเทศทั้งหลายนายองอาจ กล่าวว่า เชื่อว่าพรรคการเมืองต่างๆ น่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้ ส.ส. ส.ว. ข้าราชการการเมืองช่วยหาเสียงตามครรลองปกติของการหาเสียงเลือกตั้งได้ เพราะเป็นเรื่องผิดธรรมชาติ และผิดปกติของพรรคการเมืองอย่างมากที่ ส.ส. และ ข้าราชการการเมืองของพรรคไปช่วยหาเสียงให้คนที่ลงสมัครท้องถิ่นในนามพรรคไม่ได้ ทั้งๆ ที่การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของสมาชิกพรรคการเมืองที่ดีควรกระทำตามปกติอยู่แล้ว ถ้าสามารถแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้สมาชิกพรรคการเมืองที่เป็น ส.ส. ส.ว. ข้าราชการการเมืองรณรงค์หาเสียงได้ก็จะช่วยให้การเมืองท้องถิ่นตั้งแต่ระดับฐานรากถึงการเมืองระดับชาติมีความเข้มแข็ง อันส่งผลให้ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความมั่นคงตามไปด้วยในที่สุด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ