ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศยกเว้นภาษีเงินได้ค่าตอบแทนเสี่ยงโควิดให้แพทย์-บุคคลภายนอก

วันที่ 8 ต.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงฉบับที่ 378 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในประมวลร

วันที่ 8 ต.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงฉบับที่ 378 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฏกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ