รมว.เกษตรฯตรวจเยี่ยมความคืบหน้าก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโคร

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.4-01 จำนวน 10 ราย มอบเมล็ดพันธุ์พริก มะเขือ และต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ตามโครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ของกรมส่งเสริมการเกษตร และมอบเงินโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด งบอุดหนุน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินกู้) จำนวน 46,248,884 บาท ให้กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดตรัง 16 แปลง และได้พบปะเกษตรกร พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายการตลาดนำการผลิต และบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” จัดหาช่องทางการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางในการจัดจำหน่ายที่แน่นอน จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ จำนวน 1.205 ล้านตัว ตามโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง สำหรับ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง เกิดขึ้นจากความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยของราษฎรตำบลนาโต๊ะหมิง และตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง กรมชลประทานเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหา จึงได้พิจารณาทบทวนผลการศึกษาเดิมและจัดทำแผนงานศึกษา “โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง” ในปีงบประมาณ 2556 และได้อนุมัติเปิดโครงการเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 มีแผนการดำเนินโครงการ 4 ปี (2559-2562) กรอบวงเงินค่าก่อสร้าง 1,482.50 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 ถึงแม้ว่าโครงการยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง แต่สามารถใช้ประโยชน์ในการแบ่งการระบายน้ำจากแม่น้ำตรังประมาณ 350 ลบ.ม/วินาที รวมทั้งได้มีการขุดคลองผันน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำของแม่น้ำตรัง เขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ความยาวคลองประมาณ 7.55 กิโลเมตร ซึ่งสามารถช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ