วุฒิฯสรุปผลงานผ่านกม.7ฉบับพ.ร.ก.3ฉบับเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่ง8องค์กร

วันที่ 16 ก.ย. 64 ที่รัฐสภา พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมค

วันที่ 16 ก.ย. 64 ที่รัฐสภา พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) เพื่อสรุปผลงานการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ที่จะปิดในวันที่ 18 ก.ย.64

ภายหลังเสร็จการประชุม นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกวิปวุฒิสภา เปิดเผยว่า สำหรับผลการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ 22 พ.ค.-18 ก.ย.64 มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 19 ครั้ง ดังนี้ 1. ผลการดเนินงานด้านกฎหมาย ได้แก่ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 7 ฉบับ
– พิจารณาอนุมัติพระราชกำหนด จำนวน 3 ฉบับ
2. ผลการดำเนินงานด้านกระทู้ถาม จำนวน 39 กระทู้
3. ผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ได้แก่
– พิจารณาเลือกหรือให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่น จำนวน 8 องค์กร
– พิจารณารายงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 4 ฉบับ
– พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ จำนวน 21 ฉบับ
– พิจารณารายงานประจำปีหรือรายงานอื่นของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ จำนวน 15 ฉบับ
– พิจารณาญัตติ จำนวน 2 ฉบับ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ