ในหลวงพระราชทานทรัพย์48ล้านจัดหาอุปกรณ์แพทย์ให้กรมราชทัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่กรมราชทั

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับรองรับและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ที่แพร่กระจายในทัณฑสถานและเรือนจำ ต่าง ๆ ส่งผลให้พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในหมู่ผู้ต้องขังเพิ่มมากขึ้น และบางรายมีอาการหนัก ซึ่งต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ กรมราชทัณฑ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่กรมราชทัณฑ์ โดยพันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันท์ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานไปในพิธี ในการนี้ นายอายุตม์ สินธพพันธ์ุ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้ารับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้อำนวยการกองแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้บัญชาการทัณฑสถาน และผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ร่วมในพิธี ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 48,345,200 บาท (สี่สิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์ ประกอบด้วย

– เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลเคลื่อนที่พร้อมระบบ Ai จำนวน 10 เครื่อง
– เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 1,000 เครื่อง
– ชุดอุปกรณ์ปกป้องระบบการหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จำนวน 8 ชุด
– เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดัน จำนวน 4 เครื่อง
– เครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง Hi-flow Nasal Cannula (HFNC) จำนวน 20 เครื่อง
– เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 40 เครื่อง
– เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยใช้กระบอกฉีด (Syringe Pump) จำนวน 20 เครื่อง

ในการนี้ กรมราชทัณฑ์จะจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานดังกล่าวไปยังทัณฑสถานและเรือนจำต่าง ๆ ได้แก่ ทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำพิเศษธนบุรี ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจำกลางเชียงใหม่ เรือนจำกลางนนทบุรี เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง กรุงเทพมหานคร และเรือนจำกลางสมุทรปราการ เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคโควิด 19 ซึ่งแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในทัณฑสถานและเรือนจำหลายแห่ง ทั้งยังจะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ต้องขังที่ได้รับเชื้อโควิด 19 ได้อย่างทั่วถึง

การได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อบุคลากรกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนผู้ต้องขังทั่วประเทศ โดยอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในทัณฑสถานและเรือนจำต่าง ๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ