ในหลวงโปรดเกล้าฯให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์จารึกหิรัญบัฎสมณศักดิ์พระพรหมวชิรโมลีฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ จารึกหิรัญบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ จารึกหิรัญบัฎสมณศักดิ์ พระพรหมวชิรโมลี ฯ

วันนี้ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 08.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏสมณศักดิ์ พระพรหมวชิรโมลี ศรีปริยัติบริหาร ไพศาลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ในพระบรมมหาราชวัง

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปาพระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปา พระธรรมโมลี ขึ้นเป็น พระราชาคณะ เจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรโมลี ศรีปริยัติบริหาร ไพศาลศาสนกิจดิลก สาธรธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์ มีฐานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
พระพรหมวชิรโมลี ฯ มีนามเดิมว่า ทองอยู่ พิศลืม ฉายา ญาณวิสุทฺโธ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏฝ่ายมหานิกาย ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย เกิดเมื่อวันอังคารที่ 25 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2476 (เดือน 8 ปีระกา) ณ หมู่ 5 บ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ บิดาชื่อ นายเคล็ม มารดาชื่อ นางแคน นามสกุล พิศลืมบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 ณ วัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพระประภากรคณาจารย์ (เดื่อ ปภากโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 ณ พัทธสีมา วัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ