ผู้มีรายได้น้อยเฮไฟเขียว“กคช.”ผนึกเอกชนลุยโครงการบ้านเคหะสุขประชาพร้อมสร้างอาชีพเลี้ยงตัว

ไฟเขียว “กคช.” จับมือเอกชนลุย”โครงการบ้านเคหะสุขประชา” จัดเต็มครบทั้งบ้านเช่าพร้อมอาชีพเลี้ยงตัวสำหร

ไฟเขียว “กคช.” จับมือเอกชนลุย”โครงการบ้านเคหะสุขประชา” จัดเต็มครบทั้งบ้านเช่าพร้อมอาชีพเลี้ยงตัวสำหรับผู้มีรายได้น้อย

ภายหลังโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา”โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.)ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนััน โดยเมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการให้ กคช.สามารถดำเนินการโครงการบ้านเคหะสุขประตามแนวทางการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ โดย กคช.เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ พร้อมทั้งเปิดทางให้ กคช. หากมีความประสงค์จะจัดตั้ง บมจ. เคหะฯ ในรูปแบบบริษัทเอกชน

อย่างไรก็ตามการจัดตั้งบริษัทในเครือ กคช.ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้ง กคช. รวมทั้ง ให้ กคช.กำกับดูแลบริษัทในเครือดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง เป้าหมายการดำเนินงาน และสามารถเลี้ยงตัวเองได้ และไม่เป็นภาระกับ กคช.ในระยะยาว

สำหรับ”บ้านเคหะสุขประชา”นั้น เป็นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย โดยถอดบทเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของกคช. และน้อมนำปรัชญาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบในการกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการ มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลง ฟื้นฟูรากฐาน พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี ด้วยวิถีเกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน พร้อมดำเนินการเศรษฐกิจชุมชนในลักษณะคู่ขนานกัน เพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ

ทั้งนี้โครงการบ้านเคหะสุขประชาภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจสุขประชา” ได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย รวมถึงสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ภายในโครงการ ด้วยการแบ่งพื้นที่จัดประโยชน์ในโครงการออกเป็นสัดส่วน ตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัยให้มีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนตามความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการของแต่ละพื้นที่

โดย 6 รูปแบบ เศรษฐกิจสุขประชาประกอบด้วย 1. เกษตรอินทรีย์ เช่น พืชระยะสั้น พืชล้มลุก ผลไม้ยืนต้น ฯลฯ 2.ปศุสัตว์เช่น ไข่ไก่ ไข่นกกระทา ไข่เป็ดไล่ทุ่ง ปลาดุก ปลานิล ปลาทับทิม ฯลฯ 3.อาชีพบริการเช่น ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Day Care) สร้างงานในชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ 4.ตลาดเช่น แผงตลาด ที่จอดรถ ฯลฯ 5.อุตสาหกรรมขนาดเล็กเช่น กระดาษสา ดอกไม้จันทน์ เย็บผ้า ฯลฯ 6.ศูนย์การค้าปลีก-ส่ง เช่น Mini Mall คลังกระจายสินค้า ฯลฯ

ขณะเดียวกันภายใต้แนวคิดทฤษฎีใหม่ : แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กคช.ยังได้เน้นพัฒนาความสามารถของผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในชุมชนเคหะสุขประชา ให้สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) แบบครบวงจรผ่านบริษัทในเครือ ทำให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้เพิ่มเติมให้กับครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในโครงการเคหะสุขประชา ผ่านการกระจายสินค้าและบริการที่ผลิตได้สู่ระบบตลาดดิจิทัล (Market Place) ให้ลูกบ้านเดิม 1,000,000 ครัวเรือน ใน 1,000 ชุมชน ของการเคหะแห่งชาติและชุมชนข้างเคียง

โดยอัตราค่าเช่าบ้านเคหะสุขประชา มีรายละเอียดดังนี้ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เริ่มต้น 1,500 บาท/เดือน พื้นที่ 30 ตร.ม. กลุ่มคนโสด เริ่มต้น 2,000 บาท/เดือน พื้นที่ 30 ตร.ม. กลุ่มคนทำงาน เริ่มต้น 2,500 บาท/เดือน พื้นที่ 40 ตร.ม. กลุ่มครอบครัว เริ่มต้น 3,000 บาท/เดือนพื้นที่ 50 ตร.ม.ส่วนหลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยโครงการนำร่อง“บ้านเคหะสุขประชา”นั้นสามารถติดต่อสอบถามได้จากทาง “กคช.”โดยตรง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow