มกอช.นั่งหัวโต๊ะประชุมSENASICAดันสินค้าเกษตรปลอดภัยและอาหารของไทยสู่เม็กซิโก

วันที่ 14 ก.ย.64 นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็น

วันที่ 14 ก.ย.64 นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานการประชุมทางวิชาการร่วมกับสำนักงานแห่งชาติด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและคุณภาพของการเกษตรและอาหารของเม็กซิโก (SENASICA) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 111 อาคาร 1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Application Zoom

การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างกัน และเสริมสร้างความร่วมมือด้านคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารของไทยและเม็กซิโก

โดยในวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 20.00-22.20 น. เป็นการนำเสนอข้อมูลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของเม็กซิโก โดยวิทยากรจาก SENASICA และในวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.00-10.50 น. เป็นการนำเสนอข้อมูลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของไทย โดยวิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมฝ่ายไทยประกอบด้วยผู้แทนจาก กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และฝ่ายเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส และในส่วนผู้เข้าร่วมการประชุมฝ่ายเม็กซิโก ประกอบด้วยผู้แทนจาก SENASICA โดยรวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 62 คน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow