"ธรรมศาสตร์"เปิดหลักสูตรแพทย์แนวใหม่หวังสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยและพัฒนาองค์กร

วันนี้ (14 ก.ย.64) ตึกโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รอง ศาสตราจารย์ เกศนี วิทูรชาติ อธ

วันนี้ (14 ก.ย.64) ตึกโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รอง ศาสตราจารย์ เกศนี วิทูรชาติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรร่วมปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต และ ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา “กฎหมายทางการแพทย์และสุขภาพ” และ สาขา การบริหารโรงพยาบาลและธุรกิจสุขภาพ” โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก ภัยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.รุธีร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร่วมกันลง

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรร่วมกันของปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต และปริญญาโท กฎหมายทางการแพทย์และสุขภาพ และปริญญาโท หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลและ ธุรกิจสุขภาพ เป็นการเรียนแบบสหสาขาวิชาโดยใช้จุดเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ คณะนิติศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ด้าน การบริหารจัดการ นำมาจัดการเรียนการสอน เช่น หลักการพื้นฐานทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ การแพทย์และหลักจริยธรรม กฎหมายสุขภาพ การบริหาร โรงพยาบาล กฎหมายนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาทางการแพทย์ กฎหมายธุรกิจ ทางการแพทย์ นิติเวชศาสตร์ขั้นสูง เป็นต้น

นอกจากนี้การเรียนหลักสูตรนี้ยังส่งเสริมการ พัฒนาวิชาชีพชั้นสูง การทำงานวิจัย การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปใช้ การดูแลรักษาผู้ป่วยและพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่องเป็นการตอบสนองต่อสังคมไทย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow