กรมชลฯลุยพัฒนาลุ่มน้ำห้วยน้ำโมงแก้แล้งอีสานตอนบน

กรมชลประทาน วางแผนพัฒนาลุ่มน้ำห้วยน้ำโมง หวังบรรเทาและแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ 3

กรมชลประทาน วางแผนพัฒนาลุ่มน้ำห้วยน้ำโมง หวังบรรเทาและแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด(หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี)

วันที่ 13 ก.ย.64 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยน้ำโมง จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคายว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมชลประทานดำเนินการพัฒนาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยน้ำโมง และพิจารณาอนุมัติงบประมาณในปี 2562 เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างเป็นระบบ เนื่องจากลุ่มน้ำห้วยโมงเป็นลุ่มน้ำขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ลุ่มน้ำย่อย 10 ลุ่มน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด จำเป็นต้องใช้ระบบบริหารจัดการ การคาดการณ์ และแนวทางการพัฒนาใหม่ ที่สามารถบูรณาการการแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดผลกระทบต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยน้ำโมงในทุกๆด้าน จึงได้มีการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยน้ำโมง เพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยโมง และทำการศึกษาความเหมาะสมโครงการที่มีความสำคัญที่สุดตามลำดับการศึกษาแผนหลัก พร้อมทั้งการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกรกฏาคม 2563-มิถุนายน 2564 กรมชลประทาน ได้ศึกษาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น มีการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ การประชุมกลุ่มย่อย กิจกรรมสื่อสัญจร เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน และร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกด้าน

“สำหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยน้ำโมง จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย ทางกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้เสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางระดับลุ่มน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ(ภัยแล้ง) และอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยน้ำโมง โดยได้คัดเลือกโครงการที่มีความสำคัญลำดับสูง เพื่อศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านบางกอกน้อย ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย,โครงการปรับปรุงลำน้ำห้วยโมง (ระยะทางยาว 81.57 กม.) พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำกลางคลอง 2 แห่ง และโครงการผันน้ำห้วยลาน-ห้วยคุก ระยะทาง 21.80 กม. ซึ่งโครงการดังกล่าวจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกเพียงพอตลอดทั้งปี ช่วยบรรเทาและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง รวมทั้งทำให้ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย”นายเฉลิมเกียรติ กล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow