ชาวสหกรณ์ชุมพรร่วมปลูกต้นทองอุไรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสร้างเมืองน่าอยู่

วันที่ 16 ก.ย.64 นายโกญจนาท มายะการ สหกรณ์จังหวัดชุมพร และนายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ

วันที่ 16 ก.ย.64 นายโกญจนาท มายะการ สหกรณ์จังหวัดชุมพร และนายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์หลังสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ โรงเรียน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากสหกรณ์นิคมสหกรณ์ จำกัด รวม 25 คน ร่วมปลูกต้นทองอุไร ตามโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระชนมพรรษา ครบ 69 พรรษา รวมทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ให้หน่วยงานรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ และสร้างเอกลักษณ์ของจังหวัดชุมพร เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดชุมพรเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม สร้างความร่มรื่นและคลายความร้อนแก่ประชาชน บริเวณด้านหน้านิคมสหกรณ์หลังสวน ตามแนวถนนสายโรงเรียนในกริม-บ้านหัวตะเคียน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow