ผบ.ตร.ให้ออกยกทีม6ตำรวจลูกน้อง"ผู้กำกับโจ้"

วันที่ 25 ส.ค.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สุวัฒน์’ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามคำสั่งสำนัก

วันที่ 25 ส.ค.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สุวัฒน์’ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน ด้วยข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้ 1.พันตำรวจตรี รวิโรจน์ ดิษทอง สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ,2. ร้อยตำรวจเอก ทรงยศ คล้ายนาค รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ 3.ร.ต.ท. ธรณินทร์ มาศวรรณา รองสารวัตร(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ 4. ด.ต. วิสุทธิ์ บุญเขียว ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ,5.ดาบตำรวจ ศุภากร นิ่มชื่น ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์,6.ส.ต.ต. ปวีณ์กร คำมาเร็ว ผู้บังคับหมู่(ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สถานี ตำรวจภูธรตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 406/2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และคำสั่งเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 408/2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 กรณีมีพฤติการณ์กระทำผิดร่วมกับ พ.ต.อ. ธิติสรรค์ อุทธนผล และปรากฎภาพตามคลิปวีดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆโดยศาลจังหวัดนครสวรรค์ได้อนุมัติออกหมายจับข้าราชการตำรวจดังกล่าวในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด, ร่วมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยใช้กำลังประทุษร้าย และร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหตร้าย และมีเหตุให้พักราชการได้ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ข้อ 3 (1) คือ ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ข้อ 8 จึงให้ พ.ต.ต. รวิโรจน์ ดิษทอง, ร.ต.อ. ทรงยศ คล้ายนาค, ร.ต.ท.ธรณินทร์ มาศวรรณา, ด.ต. วิสุทธิ์ บุญเขียว, ดาบตำรวจ ตุภากร นิ่มชื่น และ ส.ต.ต. ปวีณ์กร คำมาเร็ว ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอพึ่งผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ได้ตามพะราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 105 ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยสั่ง ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow