โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"ปิยกุลบุญเพิ่ม"เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่มีผล1ต.ค.นี้

วันที่ 9 ส.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ “แต่งตั้งประธานศาลฎีกา” ความว่า ..พระบาทสมเด็จ

วันที่ 9 ส.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ “แต่งตั้งประธานศาลฎีกา” ความว่า ..

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ประธานศาลอุทธณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา แทนนางเมทินี ชโลธร ที่จะพ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ